Luchi Buteler
Dhruv Kakadiya
Mehul Vaghela
Grant Palmer
Rahul Gajera
Rushik Khunt
Sachin Trivedi
Bhavik Gabani
Manish Ambaliya
Chairman